Turkey English German Spain Italian Russian

 Yunusdis.com olarak ki?isel gizlilik haklar?n?za sayg? duyuyor ve sitemizde geçirdi?iniz süre zarf?nda bunu sa?lamak için çaba sarfediyoruz. Ki?isel bilgilerinizin güvenli?i ile ilgili tan?mlar a?a??da aç?klanm?? ve bilginize sunulmu?tur. Sözle?me hakk?nda sorular?n?z olursa lütfen info[at] yunusdis.com adresine mail atmaktan çekinmeyiniz. yunusdis.com olarak ziyaretçilerimizin gizlili?i konusu bizim önceliklerimizden biridir.

Log Dosyalar?

Birçok standard web sunucusunda oldu?u gibi yunusdis.com da istatistiksel amaçl? log dosyalar? kayd? tutmaktad?r. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sa?lay?c?n?z, taray?c?n?z?n özellikleri, i?letim sisteminiz ve siteye giri? – ç?k?? sayfalar?n?z gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyalar? kesinlikle istatistiksel amaçlar d???nda kullan?lmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Ip adresiniz ve di?er bilgiler, ?ahsi bilgileriniz ile ili?kilendirilmemektedir.

Çerezler

“Cookie – çerez” kelimesi web sayfas? sunucusunun sizin bilgisayar?n?z?n hard diskine yerle?tirdi?i ufak bir text dosyas?n? tan?mlamak için kullan?lmaktad?r. Sitemizin baz? bölümlerinde kullan?c? kolayl??? sa?lamak için çerez kullan?l?yor olabilir. Ayr?ca sitede mevcut bulunan reklamlar arac?l???yla, reklam verilerinin toplanmas? için cookie ve web beacon kullan?l?yor olabilir. Baz? reklamveren ortaklar? çerezlerini ve Web i?aretleyicilerini kullanabilir. Bu reklamveren ortaklar? aras?nda Google Adsense de vard?r. Bu bize ba?l? olmayan sunucular ve reklam a?lar? kendi teknolojilerini www.yunusdis.com’u kullanarak taray?c?n?za bilgileri gönderebilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekle?iyor olup, iste?iniz dahilinde internet taray?c?n?z?n ayarlar?n? de?i?tirerek bunu engellemeniz mümkündür.

yunusdis.com reklam ?irketlerinin çerezleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur Bu konuda daha detayl? bilgi için reklamveren ortaklar?m?za ba?vurabilirsiniz yada yukar?da belirtmi? oldu?umuz mail adresinden ileti?ime geçerek, reklamveren ortaklar?m?za ula?ma anlam?nda yard?m isteyebilirsiniz. yunusdis.com bildiriminde anlat?ld??? gibi reklamveren ortaklar?m?z?n uygulamalar? üzerinde bir kontrolümüz yoktur.

E?er çerezlerinizi iptal etmek istiyorsan?z taray?c? seçeneklerinizden ayarlayabilirsiniz. Daha detayl? bilgi için taray?c?n?z?n yard?m dosyalar?n? inceleyiniz.

D?? Ba?lant?lar

yunusdis.com sitesi, internetin do?as? gere?i birçok farkl? internet adresine ba?lant? vermektedir. yunusdis.com link verdi?i, banner tan?t?m?n? yapt??? sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu de?ildir. Burada bahsedilen ba?lant? verme i?lemi, hukuki olarak “at?fta bulunma” olarak de?erlendirilmektedir.

Google AdSense Program Politikalar?

Google reklamlar?n? gösteren siteler a?a??dakileri içeremez:

- ?iddet içeri?i, ?rk ayr?mc?l??? veya herhangi bir bireye, gruba veya organizasyona kar?? ?iddet içeren bir tutumda olma,

- Pornografi, yeti?kin veya olgun içerik,

- Bilgisayar / yaz?l?m korsanl???yla ilgili içerik,

- Yasad??? ilaçlar ve ilaç üretim cihazlar? ,

- Küfür ve a??r? kaba bir dil kullan?m?,

- Kumar veya kumarhane ile alakal? içerik,

- Reklamlar?n veya tekliflerin t?klanmas?, arama yap?lmas?, web sitelerinde gezinilmesi veya e-posta okunmas? için kullan?c?lara ödeme yap?lan programlarla ilgili içerik,

- Web sayfalar?n?n içeri?inde ya da kodunda çok fazla kullan?lan, tekrar eden veya alakas?z anahtar kelimeler.,

- Sitenin arama motoru s?ralamas?n?, örne?in; sitenizin sayfa s?ralamas?n? yükseltmek için yan?lt?c? veya aldat?c? içerik ya da tasar?m.,

- Silahlar?n ve silah mühimmat?n?n sat??? veya tan?t?m? (örne?in; tüfekler, dövü? b?çaklar?, bay?lt?c? silahlar),

- Bira ya da sert alkollü içeceklerin sat??? veya tan?t?m?,

- Tütün ya da tütün ürünlerinin sat??? veya tan?t?m?,

- Reçeteyle sat?lan ilaçlar?n sat??? veya tan?t?m?,

- Özel tasar?m ya da ticari marka de?eri ta??yan ürünlerin kopyalar?n?n ya da taklitlerinin sat??? veya tan?t?m?,

- Dönem ödevlerinin veya ö?renci makalelerinin sat??? veya tan?t?m?,

- Yasad??? olan, yasad??? faaliyetleri tan?tan veya ba?kalar?n?n yasal haklar?n? ihlal eden di?er her türlü içerik.

yunusdis.com Google Adsense program politikalar?n? kabul etti?i için yukar?da bahsi geçen konular? ve uygulamalar? içermez..

yunusdis.com © 2009